FANDOM


Welcome to the Kashimashi Kashimashi WikiEdit

This is a Wiki devoted to Kashimashi, a yuri novel written by Satoru Akahori.

Current StaffEdit